មេ​រៀន​នៃ​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម និង​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​របស់​សហ​គ្រិ​នក​ម្ពុ​ជា =Me​rien​ ney​ kar​ chab​phterm ning​ krobkrong​ achivokam​ robas​ saha​kri​n kampuchea


Author:សេង ពិសិដ្ឋ,
Seng, Piseth,
Other Athors:កា សុវណ្ណដាលីន, author.
Ka, Sovandalin,author.
ISBN:9789924945147
Publication:ភ្នំពេញ :Akhara Publication,2022
Bhnaṃ Bẽn : Akhara Publication, 2022
Edition:
Format:270 pages 21 cm
Series:
Language:In Khmer.
Subjects/Genres:Entrepreneurship--Cambodia.
Industrial management--Cambodia.
Executives--Cambodia.
Leadership.


Current rating is 0.00. Total votes 0.
 
មេ​រៀន​នៃ​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម និង​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​របស់​សហ​គ្រិ​នក​ម្ពុ​ជា /=Me​rien​ ney​ kar​ chab​phterm ning​ krobkrong​ achivokam​ robas​ saha​kri​n kampuchea
List price:  AU$38.44
AU$34.95
Product reviews