අළු පුසිගෙ පුංචි පැටව් =Aḷu pusige puñci păṭav


Author:සුරියආරච්චි, ජානකී,,
Suriyaāracci, Jānakī,
Other Athors:
ISBN:9789551090753
Publication:Pannipiṭiya :;Pannipiṭiya :Ṭikiri Prakāśakayō,;Ṭikiri Prakāśakayō,
Edition:12ana mudraṇaya.
Format:16 pages :colour illustrations 30 cm
Series:
Language:In Sinhalese.
Subjects/Genres:Cats--Juvenile fiction.


Current rating is 0.00. Total votes 0.
 
අළු පුසිගෙ පුංචි පැටව් =Aḷu pusige puñci păṭav
List price:  AU$30.74
AU$27.95
Product reviews